« tillbaka / back

CARBO
AGNES LARSSON

14 APRIL - 14 MAJ 2011

For english version, schroll down

Platina välkomnar Agnes Larsson till sin första soloutställning i galleriet. På kort tid har hon överraskat sin publik med oväntade stora förföriska smycken av svartaste kol. Med säker hand lyckas Agnes Larsson förvandla kolet till de enklaste former som tillsammans med hästtagel ligger som sköldar längs kroppen.

Agnes Larssons arbete startar ofta i abstrakta tankar och funderingar hon har kring existentiella frågor, tankar om stora krafter som omger oss och som kan vara svåra att uttrycka med ord, till exempel liv och död, tyngd och lätthet.

"Med dessa ord i tankarna gör jag ett val av material, i detta fall kol, ett grundmaterial som finns i allt levande omkring men som vi även betraktar som dött, bränt och förkolnat.
I en stor del av arbetsprocessen tar materialet helt över. I samarbete med mina händer sker en bred research och ett skissarbete djupt inne i materialets kärna. Gränslöst, intuitivt och ganska snabbt letar jag efter uttryck som stämmer med, svarar på och uttrycker något som rör temat. Ofta använder jag mig av motsatser för att poängtera materialets olika egenskaper som jag tycker är viktiga för just detta arbete. Ett andra material kommer till, hästtagel, ett naturligt material som har kopplingar till en kropp och ett liv." - säger Agnes Larsson

Vid första anblick verkar dessa smycken tunga och omöjliga att bära men sanning är att de i själva verket är lätta och formade efter kroppen. Motsatser kan tyckas typiskt för Agnes Larssons arbeten, levande och dött, mörker och ljus, yta och djup, skörhet och styrka. Och, det är ju just så, som själva livet är - naturligt och gåtfullt.

Agnes Larsson tog sin Master examen från Konstfack 2007.
Under 2010 tilldelades hon två stora priser för sina smycken;

BAYERISCHER KUNSTGEWERBE-VEREIN e.v.
GERMANY
KUNST + HANTVERK ARTS AND CRAFT
http://www.kunsthandwerk-bkv.de/verein/bkv-preis/bkv-preis-2010.html

AJF Art Jewelry Forum
USA
2010 AJF Emerging Artist Award Winner
http://www.artjewelryforum.org/programs/eaa
http://www.artjewelryforum.org/print/614


 

 

Photo with model; Carl Bengtsson Hair/make up: Ignacio Alonso, Linkdetails agentur Model: Henrietta H, MIKAs
Photo jewellery; Agnes Larsson

 

 

CARBO
AGNES LARSSON

14th April - 14th May 2011

Platina welcomes Agnes Larsson for her first solo exhibition in the gallery. In a short time, she has surprised her audience with unexpected large seductive jewellery made in blackest carbon. With a deft hand Agnes Larsson has succeeded to transform carbon into a cohesive body of work Together with horsehair she creates basic forms as shields along the body. The result is a series of elegant necklaces with dominant expression.

Agnes Larsson's work often starts in abstract thoughts about great forces that surround us, thoughts which can be difficult to express in words, such as life, death, heaviness and lightness.

"With these words in mind I do a selection of material, in this case carbon, a basic material existing in all living things around but which we also consider to be dead, burned and charred.
Very often, I let the material in itself be the guideline. Thoughts in collaboration with my hands make the researching. Deep inside the core material I make the sketch work. Limitless, intuitively and fairly quickly I am looking for expressions that match, respond to and express something related to the theme. Often I use opposites to emphasize different characteristics of the material that I think are important for this work. A second material is added, horsehair, a natural material that has connections to a body and a life. "- Says Agnes Larsson

At first glance, these jewellery pieces seems heavy and impossible to wear but in fact they are light and shaped for the body. Opposites may seem typical of Agnes Larsson's work, life and death, light and darkness, surface and depth, fragility and strength. And, that's just the way life is - natural and mysterious.

Agnes Larsson received his Master degree from Konstfack College of Arts 2007.
In 2010 she was awarded two major awards for her jewellery;

BAYERISCHER KUNSTGEWERBE-Verein e.V.
GERMANY
KUNST + CRAFTS Arts and Crafts
http://www.kunsthandwerk-bkv.de/verein/bkv-preis/bkv-preis-2010.html

AJF Art Jewelry Forum
U.S.
2010 AJF Emerging Artist Award Winner
http://www.artjewelryforum.org/programs/eaa
http://www.artjewelryforum.org/print/614

   
 

 

« tillbaka / back