« tillbaka / back


 

Aud Charlotte Ho Sook Sinding - till minne
En retrospektiv utställning

for english version please scroll down

Öppning av utställning är torsdagen den 21 januari 18 - 20
Cilla Robach från Nationalmuseum inviger
Utställningen pågår tom 13 februari

Den 20 september 2009 gick Aud Charlotte Ho Sook Sinding bort.
Platina sörjer djupt en av Sveriges mest ansedda och intressanta smyckekonstnärer.

Aud Charlotte Ho Sook Sinding examinerades från HDK i Göteborg 2001 med en Master of Fine Art i smyckekonst. Redan under utbildning var hennes uttryck särpräglat och de konstnärliga ambitionerna höga.

-När jag tänker på Charlotte ser jag framför mig hennes bestämda och målinriktade blick. Hon arbetade med en sådan beslutsamhet att nå fram dit hon föreställt sig, även om det
skulle kräva en ofattbar arbetsinsats. Hon tog inga genvägar och blev det fel så gjorde hon om tills det blev rätt. Denna tveklösa beslutsamhet möter jag sällan annars.
-Säger studiekamraten och smyckekonstnären Pia Aleborg.

Aud Charlotte Ho Sook Sinding's smycken är stora, uppseendeväckande och överraskande och hon tycktes aldrig rätta sig efter de normer som varade.
Skarpsynta iakttagelser av omvärlden och förföriska uttryck i kombination med djärva materialexperiment och hantverksskicklighet gör Aud Charlotte Ho Sook Sinding till en stor smyckekonstnär.

Att betrakta och kommentera sin samtid låg alltid till grund i Charlottes arbeten. Vardagliga saker som ett TV-program, en låt på radion eller ett talesätt kunde vara utgångspunkt för en serie absurda och utmanande smycken. I kraft av sin storlek och materialval kunde också hennes arbeten upplevas som chockerande och provokativa men i närmare betraktelse och eftertänksamhet är hennes smycken tillverkade med mjukaste hand och med stor kärlek till den omgivning de kommenterar. Att använda humor för att behandla svåra och viktiga ämnen kan tyckas typiskt för Charlotte och det fungerar mycket väl i hennes smycken.

Charlottes smycken är sagolikt vackra, kusligt obehagliga och jätteroliga. Men det finns också ett stort allvar i dem vilket gör att det inte går att avfärda dem som något konstigt och svårburet. - fortsätter Pia Aleborg

Charlotte finns ej längre med oss och vi saknar henne mycket men hennes smycken lever kvar och fortsätter att utmana gängse uppfattningar om hur livet kan ses och upplevas.

Sofia Björkman
Platina januari 2010

Utställningen kommer att visas i samband med "Design in Vasastan" i samband med Stockholm Design Week 8-14 februari och på iniativ av Trendgruppen och Designgalleriet.
Läs mer om Design in Vasastan här...

Wiew from exhibition

 

"Kamé"

 

"Rosegarden"


"bättre en fågel i handen än tio i skogen"

"Anita" Halssmycke
Ur collectionen Extreme Makeover


"Djurtrofé"


"Äpple"
Ur kollektionen Den förbjudna frukten

   

Aud Charlotte Ho Sook Sinding -in remembrance
A retrospective exhibition
January 21 - February 13 2010


On September 20, 2009, Aud Charlotte Ho Sook Sinding passed away.
Platina mourns deeply one of Sweden's most respected and interesting jewelry artists.

Aud Charlotte Ho Sook Sinding received her MFA in Jewelry Art and Design from HDK, Gothenburg in 2001. Early on in her training, her work had a character of its own and her artistic ambitions were high.

"When I think of Charlotte, I see in front of me her determined and goal-oriented expression. She worked with such decisiveness to attain what she envisioned, even if it demanded an incredible amount of work. She never took short cuts and if she got it wrong, then she reworked it until she got it right. Very seldom do I encounter this kind of unwavering resolve", says her classmate and jewelry artist, Pia Aleborg.

Aud Charlotte Ho Sook Sinding's pieces are large, sensational and startling, and she never seemed to adhere to the existing norms. Her sharp-witted observation of the world around us and her seductive signals, combined with daring experiments with materials and superb craftsmanship, make Aud Charlotte Ho Sook Sinding a great jewelry artist.

Charlotte's work was always based on observing and commenting the times in which she lived. Everyday occurrences, like a TV show, a song on the radio or a phrase of speech could be the starting point for a series of absurd and challenging pieces of jewelry. Because of their size and her choice of materials, her works could also be seen as chocking and provocative but, with closer contemplation and some circumspection, her works are made with the softest touch and with a great love of the surroundings to which they are a commentary. Using humor to address difficult and important subjects can be regarded as typical for Charlotte and it works very well in her pieces.

"Charlotte's jewelry is fabulously beautiful, weirdly unpleasant and really funny. But there is also a very serious quality to them which makes it impossible to dismiss them as something strange and difficult to wear", continues Pia Aleborg.

Charlotte is no longer with us and we miss her very much but her jewelry lives on and continues to challenge prevalent ideas about how life can be seen and experienced.

A selection of her works will be showing at Platina between January 21 and February 13, 2010.
Cilla Robach, from the National Museum, will open the exhibition.

Sofia Björkman
Platina in January 2010

   
  Se även länk till Artists/Link Artists - charlotte Sinding
 

 

« tillbaka / back