« tillbaka / back 

Jenny Edlund
Staring at the subconscious


11 oktober - 10 november 2012

Utställningen är förlängd tom 24 November

for english version, please scroll down.

I Jenny Edlunds tredje separatutställning på Platina, Staring at the subconscious, ställs tiden på ända. Jenny Edlund befinner sig mitt i livet och tankar riktas både bakåt och framåt i tiden. Men det är inte bara i hennes egen medelålder hon befinner sig i, utan också i mitten av ett större sammanhang, omgiven av det samhälle vi lever i.
Det som speglar vår samtid är fokus på jaget, den enskilda individen, som orienterare i världens kollektiv. Vi blottar oss för omvärlden och pusslas in i fack där vi fyller en funktion i livets spel. Det är här vi åldras, bygger våra referensramar och bildar våra årsringar.
Dagar radas upp och smälter så småningom samman till veckor, månader, år eller perioder. Erfarenheter griper in i varandra och skapar mönster av både nya och gamla minnen. Upplevelser binds ihop, återupprepas och gammalt blir emellanåt aktuellt igen.
I utställningen visar Jenny Edlund arbeten som kretsar kring människans livstrådar med detaljer hämtade ur det omedvetnas lagerutrymmen. Av tunna trådar, likt elektroners energibanor, skapar hon kroppar med generösa luftrum som länkas ihop och knyter an till det vi bär och har omkring.
Tiden har betydelse men om det är natt eller dag, höst eller vår, spelar här ingen roll. Ljus och mörker går i vart annat. Det vi gör har vi gjort förut och kommer att göra igen.
Men när och hur?


Jenny Edlund är sedan 2003 medarbetare på Platina.

Kort resumé;
MFA 2002, Konstfack, Metallformgivning
Lärling hos Christer Jonsson och Lena Bergestad Jonsson, silversmeder 1995-1996, Stockholm
Jenny har medverkat i en rad uppmärksammade utställningar, nationella och internationella, bla soloustställning på Platina, galleri Inger Molin och Kaleido i Uppsala samt grupp som SOFA i Chicago och New York
Hon är representerad på Röhsska museet i Göteborg, Nationalmuseum i Stockholm, Örebro museum och MAD, Museum of Art and Design, NY, USA

Välkommen!

Se även länk till Artists/Link Artists - Jenny Edlund


     
     

In Jenny Edlund's third exhibition, Staring at the subconscious, at gallery Platina, the time is not given. Jenny Edlund is in middle of life and her thoughts are directed both backward and forward in time. She's not only in her own middle age, but also in the middle of a larger context, surrounded by the society we live in.
The reflection of our time is focused on the individual, who orienteers in the worlds collective. We expose ourselves to the world and fit into compartments where we fulfill a function in the game of life. Here we age, form us and build our frames of reference.
Days melt together into weeks, months, years or periods. Experiences interlace and create patterns of both old and new memories. Happenings will be repeated, old things will be of importance and topical again.
In the exhibition, Jenny Edlund shows work that revolve around human life with details taken from the subconscious store. Of thin wires, like electrons energy lines, she creates cells with generous airspace linked together to what we wear and have around.
Time is important but if it is day or night, autumn or spring, plays no role. Light and darkness are in every other. What we do, we have done before and will do again.
But when and how?

 

 

« tillbaka / back