« tillbaka / back


PUTTE HELENE DAL
TENSION


For english version please schroll down.

Vernissage torsdagen den 1 oktober 2009, 17 - 20
Utställningen pågår till och med 30 oktober

Platina välkomnar Putte Helene Dal från Norge till sin första separatutställning i galleriet.

Putte Helene Dal kan beskrivas som en skattletare på jakt efter livets mekanismer.
I utställningen TENSION ser vi smycken uppbyggda av trasiga maskindelar och ihopskruvade detaljer från alla tänkbara instrument. Några av smyckena är rörliga, mekaniska delar har skruvats ihop och föremålen får våra tankar att snurra.

- Min utgångspunkt är ett ord, ett begrepp, en handling eller en situation som jag kommenterar i mina smycken. - säger Helene Putte Dal

Putte Helene Dal's smycken kan ses som spänningsförhöjande verktyg, instrument för att mäta humörssvängningar och kittelspröt för att se hur länge vi klarar att hålla oss för skratt eller gråt. Hur långt kan vi gå innan vi brister? Särskilt fokus lägger hon i de spänningar vi bär på mellan vardagsrutiner och meningsfulla stunder i livet.
I smycket "God or Bad" vill indikatorn alltid tillbaka till "Bad" hur mycket du än försöker att få den att hålla sig vid "Good".
Material som Putte Helen Dal arbetar med är ready-mades som hon förändrar och kombinerar med akryl, mässing, aluminium, skruvar mm. Hälften av processen är att samla in stora mängder av föremål och hitta rätt delar som har potential att utlösa en idé eller passa in i det framtida arbetet.

- I min verkstad ligger det drivor av kartonger och kassar. Hyllorna är proppfulla med föremål, strikt sorterade efter teman som ständigt förändras beroende vilket tema fokus ligger på. - fortsätter Putte Helene Dal

I utställningen ser vi också en Animation "My Heart Belongs Here".
En prickad röd linje över världskartan kan ses som Helen Putte Dal's egen livsresa. Hur hon förflyttar sig mellan många geografiska identiteter istället för att strikt hålla sig till en. Animationen är ett spel och en animerad bild av ett liv i förändring och som ordspråket lyder; "Människor har fötter, inte rötter".


 

I smycket "M follows M" finns en indikator för minimum och maximum av kroppens energi, Vid maximum är batterierna laddade och livsglädjen på topp. Minimum visar när vi känner oss lågmälda eller behöver en vilopaus.

In the brooch 'M follows M' we find an indicator of the minimum and maximum of the body's energy. At maximum the batteries are charged and life is on top. Minimum shows when we feel depressed or need a rest.

 

Smycket Pending illustrerar alla de val vi ställs inför och kan ses som mätsticka för stress och nervositet. Var går gränsen innan vi drabbas av stressrelaterade sjukdomar? Smycket består av en pil som kan rotera 360 grader och kan därmed pekar åt alla håll.

The brooch 'Pending' illustrates all the choices we face and can be viewed as measuring instrument for stress and nervousness. What are the limits before we suffer from stress-related illnesses? The brooch consists of an arrow that can rotate 360 degrees and point in every direction.

 

 

   
Opening 1 October 2009, 17-20
Exhibition runs until 30 October

Platina welcomes Putte Helene Dal from Norway to her first solo exhibition in the gallery.

Putte Helene Dal can be described as a treasure hunter in search of lifes mechanisms.
In the exhibition TENSION we see jewellery made of machine parts no longer in use and details from conceivable instruments bolted together. Some of the jewellery is moving and the objects make our minds spinning around.

- My starting point is a word, a concept, an act or situation which I comment in my jewellery. - Says Putte Helene Dal

Putte Helene Dal's jewellery can be seen as instruments to measure the mood and scales to see how long we can keep ourselves from laughing or crying. How far can we stretch before collapse? Particular focus she puts in the tension we carry on in the daily routines and meaningful moments in life. For exemple you find the brooch 'Good or Bad' which always turns the indicator back to" Bad "however much you ever try to get it to stay at" Good ".

Putte Helen Dal is working with ready-made materials, which she alters and combines with acrylic, brass, aluminium, screws, etc. Half of the process is to collect large amounts of objects and find the right parts that have the potential to trigger an idea or fit into coming work.

- In my workshop there is a great amount of boxes and bags filled with all kind of stuff. The shelves are packed with objects, strictly sorted by themes that constantly change depending of thematic focus. - continues Putte Helene Dal

In the exhibition there is also an animation "My Heart Belongs Here".
A dotted red line on the world map can be viewed as Putte Helene Dal's own life journey. How she moves from wide geographical identities, rather than strict adherence to one.
The animation is a play and an animated picture of how life changes - and as the saying reads; "People have feet, not roots."


 

 


 

 

« tillbaka / back